Numer Zespołu

1

Pliki w Zespole

8432

Przeglądaj

Zakres Chronologiczny

1903-1991

Związek Narodowy Polski

Obok regulaminów (sygn.1), ważną część stanowią Protokoły z posiedzeń Zarządu Centralnego Związku Narodowego w Stanach Zjednoczonych z lat 1937-1945 (sygn.2-12). Z materiału aktowego na uwagę zasługuje Księga finansowa z lat 1921-1924 (sygn.17) oraz seria pamiętników i wydawnictw zarówno centrali Związku, jak i jednostek terenowych (sygn.13- 16,18), a także zagadnienia szczegółowe, dotyczące działalności Biblioteki i Wydziału Oświatowego ZNP (sygn.19-30). Osobną część zajmuje dokumentacja dotycząca działalności polskich organizacji kobiecych działających w USA, jak Związek Polek w Ameryce, Zjednoczenie Polek (sygn.32-33), informacje, głównie publikowane z działalności poszczególnych grup i kół ZNP (sygn.34-48). Interesującymi materiałami obcymi pozostaje rękopis dotyczący Towarzystwa Różańcowych Dziewic z 1939 (sygn.49). Zespół zamykają wydawnictwa obce (sygn.50-51). Znaczną część zespołu stanowią druki, a tylko w mniejszości akta maszynopisowe i rękopiśmienne.

Numer Jednostki Nazwa Jednostki Zakres Chronologiczny jednostki